Powrót


 

To może teraz pooglądamy zdjęcia?

Regulamin sprzedaży

...

Za pośrednictwem bloga www.fotografianieruchomosci.eu możliwy jest zakup różnego rodzaju  usług – między innymi, usług sesji zdjęciowych i warsztatów.

 

Autorem strony i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Łukasz Banaszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „RE Solutions Łukasz Banaszek”,
ul. Karolin 11a, 21-080 Garbów, NIP: 7133017003,
z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: l.banaszek@fotografianieruchomosci.eu.

 

§1 Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Blog – blog funkcjonujący pod adresem internetowym https://fotografianieruchomosci.eu,

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Usługi w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3) Usługa- Czynność, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Bloga - m.in. Sesja zdjęciowa, udział w warsztatach, usługa homestagingu, usługa konsultacji.

4) Regulamin – niniejszy regulamin,

5) Sprzedawca – Łukasz Banaszek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „RE Solutions Łukasz Banaszek”, ul. Karolin 11a, 21-080 Garbów, NIP: 7133017003,

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Usługi.

 

§2 Zakup Usługi

 

1. Zakupu usługi może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Użytkownik może dokonać zakupu Usługi poprzez jej wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Bloga. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Usługi w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (są zwolnione z podatku VAT).

3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.

4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, którego właścicielem jest PAYPRO S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł

6. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, płatność BLIK i płatność kartą.

7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem, a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa
o wykonanie usługi w postaci wybranej przez Użytkownika Usługi, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona
z potwierdzeniem zakupu.

8. Termin realizacji Usługi oraz jej warunki są ściśle określone na etapie jej wyboru, z poziomu odpowiedniej podstrony Bloga.

 

§3 Korzystanie z Usługi

 

1. Sprzedawca podejmie minimum 5 prób kontaktu z Użytkownikiem w celu finalizacji Usługi.

2. Dokładny termin realizacji jest ustalany wspólnie w oparciu o dobrą wolę obu stron.

3. Warunki szczegółowe korzystania z Usługi są określone na etapie jej wyboru, z poziomu odpowiedniej podstrony Bloga.

 

§4 Odstąpienie od umowy

 

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Jeśli w toku zakupu Usługi, Użytkownik wyraził zgodę na finalizację umowy zakupu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

§5 Reklamacje

 

1. Sprzedawca ma obowiązek wykonać umowę zgodnie z należytą starannością, na poziomie jaki reprezentuje jego portfolio zawarte na podstronie bloga www.fotografianieruchomosci.eu/portfolio.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionej Usługi lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. l.banaszek@fotografianieruchomosci.eu.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

 

§6 Dane osobowe i pliki cookies

 

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://fotografianieruchomosci.eu/polityka-prywatnosci

 

§7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o wykonanie usługi w postaci wybranej przez Użytkownika Usługi na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej,
do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami
i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§8 Zmiany Regulaminu

 

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą
w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.

 
22 marca 2019

727 924 275  Jeśli nie odbieram, proszę o sms. Oddzwonię.

Możesz też wysłać wiadomość. Mój system crm powiadomi mnie

o niej i odpowiem najszybciej jak to będzie możliwe.

Imię
Email
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Dziękuję za wiadomość. Odpowiem najszybciej jak to możliwe
Coś poszło nie tak, proszę- spróbuj jeszcze raz.

Fotografia Nieruchomości.eu © 2024

Autorem treści i zdjęć jest Łukasz Banaszek, kopiowanie bez pisemnej zgody- zabronione.

Stronę wykonałem sam w kreatorze webwave. Sprawdź. Polecam.